دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
11/07/2011 saboreando-a [pt] saboreando-a تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/10/2009 tatilmente [pt] tatilmente تلفظ 0 رأی
19/10/2009 tataravô [pt] tataravô تلفظ 0 رأی
06/10/2009 meninão [pt] meninão تلفظ 0 رأی
06/10/2009 meninada [pt] meninada تلفظ 0 رأی
06/10/2009 meningorragia [pt] meningorragia تلفظ 0 رأی
06/10/2009 meningopatia [pt] meningopatia تلفظ 0 رأی
01/10/2009 indício [pt] indício تلفظ 0 رأی
30/09/2009 unijugado [pt] unijugado تلفظ 0 رأی
30/09/2009 uniformitarianismo [pt] uniformitarianismo تلفظ 0 رأی
30/09/2009 unifoliolado [pt] unifoliolado تلفظ 0 رأی
30/09/2009 unifólio [pt] unifólio تلفظ 0 رأی
30/09/2009 unifloro [pt] unifloro تلفظ 0 رأی
30/09/2009 unicúspide [pt] unicúspide تلفظ 0 رأی
30/09/2009 unicorne [pt] unicorne تلفظ 0 رأی
30/09/2009 unicaule [pt] unicaule تلفظ 0 رأی
28/09/2009 palengueiro [pt] palengueiro تلفظ 0 رأی
28/09/2009 palendrengue [pt] palendrengue تلفظ 0 رأی
28/09/2009 palência [pt] palência تلفظ 0 رأی
28/09/2009 palemonídeo [pt] palemonídeo تلفظ 0 رأی
28/09/2009 palejar [pt] palejar تلفظ 0 رأی
28/09/2009 palejante [pt] palejante تلفظ 0 رأی
28/09/2009 paleio [pt] paleio تلفظ 0 رأی
28/09/2009 paleiforme [pt] paleiforme تلفظ 0 رأی
28/09/2009 paleetinólogo [pt] paleetinólogo تلفظ 0 رأی
28/09/2009 paleetnológico [pt] paleetnológico تلفظ 0 رأی
28/09/2009 paleetinologia [pt] paleetinologia تلفظ 0 رأی
28/09/2009 paleártico [pt] paleártico تلفظ 0 رأی
28/09/2009 paleártica [pt] paleártica تلفظ 0 رأی
28/09/2009 palear [pt] palear تلفظ 0 رأی