دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/07/2011 saboreando-a [pt] saboreando-a تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 máquina de filmar [pt] máquina de filmar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 enceradora [pt] enceradora تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 máquina de lavar roupa [pt] máquina de lavar roupa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 máquina de lavar louça [pt] máquina de lavar louça تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 secadora [pt] secadora تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 termoacumulador [pt] termoacumulador تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 salgueiros [pt] salgueiros تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 ar condicionado [pt] ar condicionado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 humidificador [pt] humidificador تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 ferro de engomar [pt] ferro de engomar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 repensou [pt] repensou تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 chamuscou [pt] chamuscou تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 cerebrais [pt] cerebrais تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 aparentava [pt] aparentava تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 bonecas [pt] bonecas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 respiravam [pt] respiravam تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 danos [pt] danos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 filtraram [pt] filtraram تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 fundiu [pt] fundiu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 remendos [pt] remendos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 transforma [pt] transforma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 quadrada [pt] quadrada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 Blu-ray [pt] Blu-ray تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 exasperada [pt] exasperada تلفظ 0 رأی
20/01/2010 rendeu [pt] rendeu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 aborreci [pt] aborreci تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 interrupções [pt] interrupções تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 desolados [pt] desolados تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 retorceram [pt] retorceram تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ