دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/03/2009 thrilled [en] thrilled تلفظ 0 رأی
11/03/2009 outpace [en] outpace تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Lead (towns) [en] Lead (towns) تلفظ 0 رأی
11/03/2009 plea [en] plea تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 barley [en] barley تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 barely [en] barely تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 adventure [en] adventure تلفظ 0 رأی
11/03/2009 riveting [en] riveting تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 actinomyces [en] actinomyces تلفظ 1 رأی
11/03/2009 hideous [en] hideous تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 strategic [en] strategic تلفظ 1 رأی
10/03/2009 strategy [en] strategy تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 jejunely [en] jejunely تلفظ 0 رأی
10/03/2009 jejuneness [en] jejuneness تلفظ 0 رأی
10/03/2009 hereon after [en] hereon after تلفظ 0 رأی
10/03/2009 weapon [en] weapon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 strategies [en] strategies تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 heal [en] heal تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 hale [en] hale تلفظ 0 رأی
10/03/2009 inhaling [en] inhaling تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 inhaled [en] inhaled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 Edwards Plateau [en] Edwards Plateau تلفظ 0 رأی
10/03/2009 inhale [en] inhale تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 rookie [en] rookie تلفظ 0 رأی
10/03/2009 guest [en] guest تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 mild [en] mild تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 strewn [en] strewn تلفظ 0 رأی
10/03/2009 Huguenots [en] Huguenots تلفظ 0 رأی
10/03/2009 Ludwig Josef Johann Wittgenstein [en] Ludwig Josef Johann Wittgenstein تلفظ 0 رأی
09/03/2009 diphenhydramine [en] diphenhydramine تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ