دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/03/2009 lutefisk [en] lutefisk تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Margarita [en] Margarita تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Philly cheese steak [en] Philly cheese steak تلفظ 0 رأی
14/03/2009 cornbread [en] cornbread تلفظ 0 رأی
14/03/2009 po' boy [en] po' boy تلفظ 0 رأی
14/03/2009 cracklings [en] cracklings تلفظ -1 رأی
14/03/2009 Chili [en] Chili تلفظ 0 رأی
13/03/2009 norther [en] norther تلفظ 0 رأی
13/03/2009 wander [en] wander تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
13/03/2009 treacly [en] treacly تلفظ 0 رأی
13/03/2009 bin [en] bin تلفظ 2 رأی
12/03/2009 hallucinogen [en] hallucinogen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 epidemiologist [en] epidemiologist تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasitically [en] parasitically تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasitical [en] parasitical تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasitic [en] parasitic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 parasite [en] parasite تلفظ 0 رأی
12/03/2009 chlorenchyma [en] chlorenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 sclerenchyma [en] sclerenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 collenchyma [en] collenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parenchyma [en] parenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 spearhead [en] spearhead تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 incisive [en] incisive تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 screws [en] screws تلفظ 0 رأی
12/03/2009 inhibition [en] inhibition تلفظ 2 رأی
12/03/2009 exhibition [en] exhibition تلفظ 8 رأی
12/03/2009 exhibit [en] exhibit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 quoit [en] quoit تلفظ 0 رأی
12/03/2009 sclereid [en] sclereid تلفظ 0 رأی
12/03/2009 tracheid [en] tracheid تلفظ 0 رأی