دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2009 Pass Christian [en] Pass Christian تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 Gaston [en] Gaston تلفظ 0 رأی
08/06/2009 D'Lo [en] D'Lo تلفظ 0 رأی
05/06/2009 Bedford-Stuyvesant [en] Bedford-Stuyvesant تلفظ 0 رأی
05/06/2009 Fredericksburg [en] Fredericksburg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/06/2009 Belmont [en] Belmont تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2009 Cuero [en] Cuero تلفظ 0 رأی
20/05/2009 San Marcos [en] San Marcos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/05/2009 Palacios [en] Palacios تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/05/2009 San Jacinto [en] San Jacinto تلفظ -1 رأی
18/05/2009 San Antonio [en] San Antonio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/05/2009 Chile [en] Chile تلفظ -1 رأی
15/05/2009 Zaire [en] Zaire تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 Juan [en] Juan تلفظ 1 رأی
25/04/2009 Moët [en] Moët تلفظ 0 رأی
22/04/2009 tack [en] tack تلفظ 1 رأی
22/04/2009 skerrick [en] skerrick تلفظ 0 رأی
07/04/2009 Yellowstone [en] Yellowstone تلفظ 3 رأی
06/04/2009 Kotte [en] Kotte تلفظ 0 رأی
06/04/2009 mesh [en] mesh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2009 Ankara [en] Ankara تلفظ -1 رأی
06/04/2009 Minsk [en] Minsk تلفظ 0 رأی
06/04/2009 southern [en] southern تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/04/2009 nice [en] nice تلفظ 12 رأی بهترین تلفظ
06/04/2009 psychopathological [en] psychopathological تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2009 Palau [en] Palau تلفظ 0 رأی
06/04/2009 Ho Chi Minh City [en] Ho Chi Minh City تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2009 Mongolia [en] Mongolia تلفظ -1 رأی
06/04/2009 Ulan Bator [en] Ulan Bator تلفظ 0 رأی
06/04/2009 Brazzaville [en] Brazzaville تلفظ 0 رأی