دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2010 galvanocáustica [pt] galvanocáustica تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 tiróidetiroide [pt] tiróidetiroide تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 osteoclastia [pt] osteoclastia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 operatória [pt] operatória تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 nefrólitos [pt] nefrólitos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 infibulação [pt] infibulação تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 infibular [pt] infibular تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 arqueação [pt] arqueação تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 niquelagem [pt] niquelagem تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 atelhamento [pt] atelhamento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 pré-operatório [pt] pré-operatório تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 atelhar [pt] atelhar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 gastristerotomia [pt] gastristerotomia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 hipodermia [pt] hipodermia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 extirpar [pt] extirpar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2010 diocese [pt] diocese تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ