دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2011 оседать [ru] оседать تلفظ 0 رأی
08/02/2011 ввинтить [ru] ввинтить تلفظ 0 رأی
15/09/2010 солдафонский [ru] солдафонский تلفظ 0 رأی
15/09/2010 солдафонски [ru] солдафонски تلفظ 0 رأی
15/09/2010 хлипко [ru] хлипко تلفظ 0 رأی
15/09/2010 Свалявская группа курортов [ru] Свалявская группа курортов تلفظ 0 رأی
15/09/2010 вислоусый [ru] вислоусый تلفظ 0 رأی
15/09/2010 вислоплечий [ru] вислоплечий تلفظ 0 رأی
15/09/2010 пустоголовая [ru] пустоголовая تلفظ 0 رأی
15/09/2010 индустриализоваться [ru] индустриализоваться تلفظ 0 رأی
15/09/2010 индустриализовать [ru] индустриализовать تلفظ 0 رأی
15/09/2010 теплокровное [ru] теплокровное تلفظ 0 رأی
15/09/2010 обчекрыжиться [ru] обчекрыжиться تلفظ 0 رأی
15/09/2010 обчекрыжить [ru] обчекрыжить تلفظ 0 رأی
15/09/2010 трюхать [ru] трюхать تلفظ 0 رأی
15/09/2010 трюх-трюх [ru] трюх-трюх تلفظ 0 رأی
15/09/2010 трюфелевый [ru] трюфелевый تلفظ 0 رأی
15/09/2010 индюшачий [ru] индюшачий تلفظ 0 رأی
15/09/2010 гаулейтер [ru] гаулейтер تلفظ 0 رأی
15/09/2010 гастроскопия [ru] гастроскопия تلفظ 0 رأی
15/09/2010 дегтярь [ru] дегтярь تلفظ 0 رأی
15/09/2010 дегтярня [ru] дегтярня تلفظ 0 رأی
15/09/2010 дегтярница [ru] дегтярница تلفظ 0 رأی
15/09/2010 дегтишко [ru] дегтишко تلفظ 0 رأی
15/09/2010 дегтярка [ru] дегтярка تلفظ 0 رأی
15/09/2010 каракалпачка [ru] каракалпачка تلفظ 0 رأی
15/09/2010 каракалпакский [ru] каракалпакский تلفظ 0 رأی
15/09/2010 каракалпаки [ru] каракалпаки تلفظ 0 رأی
15/09/2010 тряпичность [ru] тряпичность تلفظ 0 رأی
15/09/2010 тряпичница [ru] тряпичница تلفظ 0 رأی