دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2011 кадычный [ru] кадычный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадыкастый [ru] кадыкастый تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/02/2011 кадушка [ru] кадушка تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадушечный [ru] кадушечный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадушечка [ru] кадушечка تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадровик [ru] кадровик تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадровая [ru] кадровая تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадрильный [ru] кадрильный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадочный [ru] кадочный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадочник [ru] кадочник تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадочка [ru] кадочка تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадмирование [ru] кадмирование تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадмиевый [ru] кадмиевый تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадить [ru] кадить تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/02/2011 кадильный [ru] кадильный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадиллак [ru] кадиллак تلفظ 0 رأی
08/02/2011 кадий [ru] кадий تلفظ 0 رأی
08/02/2011 веретенообразный [ru] веретенообразный تلفظ -1 رأی
08/02/2011 веретенообразно [ru] веретенообразно تلفظ 0 رأی
08/02/2011 веретеновидный [ru] веретеновидный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 веретеновидно [ru] веретеновидно تلفظ 0 رأی
08/02/2011 веретеница [ru] веретеница تلفظ 0 رأی
08/02/2011 веретёнце [ru] веретёнце تلفظ 0 رأی
08/02/2011 веретённый [ru] веретённый تلفظ 0 رأی
08/02/2011 верес [ru] верес تلفظ 0 رأی
08/02/2011 вереницей [ru] вереницей تلفظ 0 رأی
08/02/2011 подливка [ru] подливка تلفظ 0 رأی
08/02/2011 верейка [ru] верейка تلفظ 0 رأی
08/02/2011 вертеть [ru] вертеть تلفظ 0 رأی
08/02/2011 вертепный [ru] вертепный تلفظ 0 رأی