دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2011 яйцевод [ru] яйцевод تلفظ 0 رأی
08/02/2011 яйцевидный [ru] яйцевидный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 яйцевидно [ru] яйцевидно تلفظ 0 رأی
08/02/2011 яйла [ru] яйла تلفظ 0 رأی
08/02/2011 яишня [ru] яишня تلفظ 0 رأی
08/02/2011 яишенка [ru] яишенка تلفظ 0 رأی
08/02/2011 яичник [ru] яичник تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/02/2011 язычковый [ru] язычковый تلفظ 0 رأی
08/02/2011 язычковые [ru] язычковые تلفظ 0 رأی
08/02/2011 языкоблудствовать [ru] языкоблудствовать تلفظ 0 رأی
08/02/2011 языкоблудство [ru] языкоблудство تلفظ 0 رأی
08/02/2011 языкоблудие [ru] языкоблудие تلفظ 0 رأی
08/02/2011 язик [ru] язик تلفظ 0 رأی
08/02/2011 язвочка [ru] язвочка تلفظ 0 رأی
08/02/2011 величание [ru] величание تلفظ 0 رأی
08/02/2011 величальный [ru] величальный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 величальная [ru] величальная تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великорусы [ru] великорусы تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великоруска [ru] великоруска تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великоросска [ru] великоросска تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великороссийский [ru] великороссийский تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великоросс [ru] великоросс تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великородный [ru] великородный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/02/2011 великопостный [ru] великопостный تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великонький [ru] великонький تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великонек [ru] великонек تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великомученический [ru] великомученический تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великомученица [ru] великомученица تلفظ 0 رأی
08/02/2011 великокняжий [ru] великокняжий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/02/2011 великокняжеский [ru] великокняжеский تلفظ 0 رأی