دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
18/02/2014 ещё разик [ru] ещё разик تلفظ 0 رأی
18/02/2014 цветное телевидение [ru] цветное телевидение تلفظ 0 رأی
18/02/2014 цветной телевизор [ru] цветной телевизор تلفظ 0 رأی
11/02/2014 Давайте работать! [ru] Давайте работать! تلفظ 0 رأی
20/01/2014 возводить напраслину [ru] возводить напраслину تلفظ 0 رأی
20/01/2014 возлагать надежды [ru] возлагать надежды تلفظ 0 رأی
02/09/2010 полицейский участок [ru] полицейский участок تلفظ 0 رأی
02/09/2010 телефонная будка [ru] телефонная будка تلفظ 0 رأی
22/08/2010 в среду [ru] в среду تلفظ 0 رأی
01/07/2010 вольтов столб [ru] вольтов столб تلفظ 0 رأی
08/06/2010 кормить Ихтиандра [ru] кормить Ихтиандра تلفظ 0 رأی