دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/02/2014 компот [ru] компот تلفظ 0 رأی
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников تلفظ 0 رأی
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович تلفظ 0 رأی
24/02/2014 гол [ru] гол تلفظ 0 رأی
24/02/2014 слово [ru] слово تلفظ -1 رأی
24/02/2014 продать [ru] продать تلفظ 1 رأی
24/02/2014 математика [ru] математика تلفظ 0 رأی
24/02/2014 предать [ru] предать تلفظ 0 رأی
24/02/2014 рис [ru] рис تلفظ 0 رأی
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь تلفظ 0 رأی
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия تلفظ 0 رأی
24/02/2014 предавать [ru] предавать تلفظ 0 رأی
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся تلفظ -1 رأی
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила تلفظ 0 رأی
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным تلفظ 0 رأی
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора تلفظ 0 رأی
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй تلفظ 1 رأی
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор تلفظ 0 رأی
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть تلفظ 0 رأی
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер تلفظ 0 رأی
18/02/2014 роутер [ru] роутер تلفظ 0 رأی
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания تلفظ 0 رأی
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин تلفظ 0 رأی
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки تلفظ 0 رأی
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор تلفظ 1 رأی
16/02/2014 влажная [ru] влажная تلفظ 0 رأی
16/02/2014 влажное [ru] влажное تلفظ 0 رأی
11/02/2014 Италии [ru] Италии تلفظ 0 رأی
11/02/2014 озвучивай [ru] озвучивай تلفظ 0 رأی
11/02/2014 достигнутых [ru] достигнутых تلفظ 0 رأی