دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/05/2009 originate [en] originate تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/04/2009 prey [en] prey تلفظ 2 رأی
23/04/2009 showering [en] showering تلفظ 0 رأی
16/04/2009 coppice [en] coppice تلفظ 0 رأی
15/04/2009 composition [en] composition تلفظ 0 رأی
15/04/2009 Rihanna [en] Rihanna تلفظ -1 رأی
15/04/2009 humane [en] humane تلفظ 0 رأی
15/04/2009 clipped [en] clipped تلفظ 0 رأی
14/04/2009 digestion [en] digestion تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/04/2009 vegetarian [en] vegetarian تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
14/04/2009 bangs [en] bangs تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2009 featured [en] featured تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2009 slowly [en] slowly تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
14/04/2009 Google [en] Google تلفظ -1 رأی
14/04/2009 Dionysos [en] Dionysos تلفظ 0 رأی
13/04/2009 psychic [en] psychic تلفظ 3 رأی
13/04/2009 lawyer [en] lawyer تلفظ 10 رأی بهترین تلفظ
13/04/2009 Jonas Brothers [en] Jonas Brothers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2009 Oprah [en] Oprah تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/04/2009 Argentina [en] Argentina تلفظ 0 رأی
13/04/2009 newspaper [en] newspaper تلفظ 2 رأی
13/04/2009 Newsies [en] Newsies تلفظ 0 رأی
13/04/2009 Christian Bale [en] Christian Bale تلفظ 1 رأی
13/04/2009 thyroidectomy [en] thyroidectomy تلفظ 0 رأی
13/04/2009 definite [en] definite تلفظ 7 رأی
13/04/2009 annunciation [en] annunciation تلفظ 0 رأی
13/04/2009 annunciate [en] annunciate تلفظ 0 رأی
13/04/2009 kitty [en] kitty تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2009 orange [en] orange تلفظ 3 رأی
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] Portuguese Water Dog تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ