دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2010 băutură alcoolică [ro] băutură alcoolică تلفظ 0 رأی
05/04/2009 Rapid Bucureşti [ro] Rapid Bucureşti تلفظ 0 رأی
05/04/2009 strungă [ro] strungă تلفظ 0 رأی
05/04/2009 școală [ro] școală تلفظ 0 رأی
28/01/2009 Silviu Alin Tisea [ro] Silviu Alin Tisea تلفظ 0 رأی
28/01/2009 Tisea [ro] Tisea تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Enrike Bejerano [ro] Enrike Bejerano تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Joseph Schmidt [ro] Joseph Schmidt تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Hedda Sterne [ro] Hedda Sterne تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Taraf de Haïdouks [ro] Taraf de Haïdouks تلفظ 0 رأی
16/01/2009 conchiglie [ro] conchiglie تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Olga Lengyel [ro] Olga Lengyel تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Marcel Jank [ro] Marcel Jank تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Corduneanu [ro] Corduneanu تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Barbalat [ro] Barbalat تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Adamclisi [ro] Adamclisi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2009 Dragoslavele [ro] Dragoslavele تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Hermann Julius Oberth [ro] Hermann Julius Oberth تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Benjamín Mendelsohn [ro] Benjamín Mendelsohn تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Elisabeth Axmann [ro] Elisabeth Axmann تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Vlad Drăculea [ro] Vlad Drăculea تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Miodrag Belodedici [ro] Miodrag Belodedici تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Joana Benedek [ro] Joana Benedek تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Claudiu Keserü [ro] Claudiu Keserü تلفظ 0 رأی
16/01/2009 László Bölöni [ro] László Bölöni تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Dorin Mateuț [ro] Dorin Mateuț تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Nicolae Mitea [ro] Nicolae Mitea تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Albert Streit [ro] Albert Streit تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Catalena [ro] Catalena تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Vera Bila [ro] Vera Bila تلفظ 0 رأی