دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/07/2016 cadencias [es] cadencias تلفظ 0 رأی
19/07/2016 madrigalescas [es] madrigalescas تلفظ 0 رأی
19/07/2016 trovadoresco [es] trovadoresco تلفظ 0 رأی
19/07/2016 arpegios [es] arpegios تلفظ 0 رأی
19/07/2016 rasgueos [es] rasgueos تلفظ 0 رأی
19/07/2016 sembar [es] sembar تلفظ 0 رأی
19/07/2016 yuxtaposiciones [es] yuxtaposiciones تلفظ 0 رأی
19/07/2016 sucedáneos [es] sucedáneos تلفظ 0 رأی
19/07/2016 tener aspecto de [es] tener aspecto de تلفظ 0 رأی
19/07/2016 de un trago [es] de un trago تلفظ 0 رأی
19/07/2016 mirar de reojo [es] mirar de reojo تلفظ 1 رأی
24/08/2013 fruktarbejo [eo] fruktarbejo تلفظ 0 رأی
24/08/2013 gubernatoro [eo] gubernatoro تلفظ 0 رأی
24/08/2013 fruktarbo [eo] fruktarbo تلفظ 1 رأی
24/08/2013 konjunktivo [eo] konjunktivo تلفظ 0 رأی
24/08/2013 dorarse [es] dorarse تلفظ 0 رأی
24/08/2013 jugarse [es] jugarse تلفظ 0 رأی
24/08/2013 Sergio Rodríguez [es] Sergio Rodríguez تلفظ 0 رأی
24/08/2013 palizada [es] palizada تلفظ 0 رأی
24/08/2013 santurronería [es] santurronería تلفظ 2 رأی
21/08/2013 ĵeti [eo] ĵeti تلفظ 1 رأی
21/08/2013 anomalio [eo] anomalio تلفظ 0 رأی
21/08/2013 rajdĉasisto [eo] rajdĉasisto تلفظ 0 رأی
21/08/2013 Arkto [eo] Arkto تلفظ 0 رأی
21/08/2013 Viŝnuo [eo] Viŝnuo تلفظ 0 رأی
21/08/2013 zomo [eo] zomo تلفظ 0 رأی
21/08/2013 UNESCO [es] UNESCO تلفظ 0 رأی
21/08/2013 desarraigar [es] desarraigar تلفظ 0 رأی
21/08/2013 ĉevalo [eo] ĉevalo تلفظ 1 رأی
21/08/2013 tarea escolar [es] tarea escolar تلفظ 0 رأی