دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/07/2017 parque de recreo [es] parque de recreo تلفظ 0 رأی
01/07/2017 requerimos [es] requerimos تلفظ 0 رأی
03/08/2016 friegaplato [es] friegaplato تلفظ 0 رأی
03/08/2016 cante gitanoandaluz [es] cante gitanoandaluz تلفظ 0 رأی
03/08/2016 carcajes [es] carcajes تلفظ 1 رأی
03/08/2016 ropaje [es] ropaje تلفظ 0 رأی
03/08/2016 escotillón [es] escotillón تلفظ 0 رأی
03/08/2016 maniobrabilidad [es] maniobrabilidad تلفظ 0 رأی
11/12/2010 URSS [es] URSS تلفظ 0 رأی
05/12/2010 Bárbara Mori Ochoa [es] Bárbara Mori Ochoa تلفظ 0 رأی
05/12/2010 rapear [es] rapear تلفظ 0 رأی
01/12/2010 parangaricutirimícuaro [es] parangaricutirimícuaro تلفظ 2 رأی
01/12/2010 sintagma [es] sintagma تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Audentes Fortuna Iuvat [la] Audentes Fortuna Iuvat تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Lauroque [la] Lauroque تلفظ 0 رأی
01/12/2010 cabrito [es] cabrito تلفظ 1 رأی
01/12/2010 Monterrey [es] Monterrey تلفظ 0 رأی
01/12/2010 quingentésimo [es] quingentésimo تلفظ 0 رأی
01/12/2010 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 huasteca [es] huasteca تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Larissa Riquelme [es] Larissa Riquelme تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Tepic [es] Tepic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 Miguel Hidalgo y Costilla [es] Miguel Hidalgo y Costilla تلفظ 0 رأی