دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2011 Des Moines [en] Des Moines تلفظ 0 رأی
09/04/2008 shanties [en] shanties تلفظ 1 رأی
09/04/2008 fistula [en] fistula تلفظ 0 رأی
09/04/2008 queef [en] queef تلفظ 1 رأی
09/04/2008 prolapse [en] prolapse تلفظ 0 رأی
09/04/2008 alias [en] alias تلفظ -1 رأی
09/04/2008 boomer [en] boomer تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Hyrule [en] Hyrule تلفظ 0 رأی
09/04/2008 JFK [en] JFK تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Crysis [en] Crysis تلفظ 0 رأی
09/04/2008 John F. Kennedy [en] John F. Kennedy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Aphex Twin [en] Aphex Twin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 office [en] office تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Excel [en] Excel تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Windows Vista [en] Windows Vista تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Tokio Hotel [en] Tokio Hotel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Black Sabbath [en] Black Sabbath تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Windows XP [en] Windows XP تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Windows ME [en] Windows ME تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Windows 98 [en] Windows 98 تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Kim Possible [en] Kim Possible تلفظ 0 رأی
09/04/2008 FTP [en] FTP تلفظ 0 رأی
09/04/2008 The Fantastic Four [en] The Fantastic Four تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 revved [en] revved تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 PATRIOT Act [en] PATRIOT Act تلفظ 0 رأی
09/04/2008 flour [en] flour تلفظ 1 رأی
09/04/2008 politics [en] politics تلفظ 1 رأی
09/04/2008 conspiracy [en] conspiracy تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 politician [en] politician تلفظ -1 رأی
09/04/2008 Higgs boson [en] Higgs boson تلفظ 0 رأی