دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/04/2016 кумылетым [chm] кумылетым تلفظ 0 رأی
10/04/2016 йолташем [chm] йолташем تلفظ 1 رأی
10/04/2016 куржым [chm] куржым تلفظ 0 رأی
10/04/2016 чонжыланат [chm] чонжыланат تلفظ 0 رأی
10/04/2016 изат-влак [chm] изат-влак تلفظ 1 رأی
23/12/2013 семмастар [chm] семмастар تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сатулаш [chm] сатулаш تلفظ 0 رأی
23/12/2013 семсавыртыш [chm] семсавыртыш تلفظ 1 رأی
23/12/2013 яра [chm] яра تلفظ 1 رأی
23/12/2013 шогалшаш [chm] шогалшаш تلفظ 1 رأی
23/12/2013 садераҥдаш [chm] садераҥдаш تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сеҥыме [chm] сеҥыме تلفظ 1 رأی
23/12/2013 саламлыме [chm] саламлыме تلفظ 0 رأی
23/12/2013 рвеземдымаш [chm] рвеземдымаш تلفظ 0 رأی
23/12/2013 рожаҥдаш [chm] рожаҥдаш تلفظ 1 رأی
23/12/2013 рашкалтарыше [chm] рашкалтарыше تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сеҥалтмаш [chm] сеҥалтмаш تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сеҥыше [chm] сеҥыше تلفظ 1 رأی
23/12/2013 серымаш [chm] серымаш تلفظ 0 رأی
23/12/2013 самырыкын [chm] самырыкын تلفظ 0 رأی
23/12/2013 сатулымо [chm] сатулымо تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сатулык [chm] сатулык تلفظ 0 رأی
23/12/2013 саламлалтме [chm] саламлалтме تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сакыраҥмаш [chm] сакыраҥмаш تلفظ 1 رأی
23/12/2013 савырымаш [chm] савырымаш تلفظ 0 رأی
23/12/2013 сийзе [chm] сийзе تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сай-уда [chm] сай-уда تلفظ 0 رأی
23/12/2013 сагыныше [chm] сагыныше تلفظ 1 رأی
23/12/2013 роҥгедаш [chm] роҥгедаш تلفظ 1 رأی
23/12/2013 сакланымаш [chm] сакланымаш تلفظ 0 رأی