کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2019 omasal canal [en] omasal canal تلفظ 0 رأی
06/03/2019 raphe magnus [en] raphe magnus تلفظ 0 رأی
06/03/2019 presynaptic actin framework [en] presynaptic actin framework تلفظ 0 رأی
06/03/2019 éminences grises [en] éminences grises تلفظ 0 رأی
06/03/2019 A desultory observation [en] A desultory observation تلفظ 0 رأی
06/03/2019 Balzacian age [en] Balzacian age تلفظ 0 رأی
06/03/2019 Bioheterocycles [en] Bioheterocycles تلفظ 0 رأی
06/03/2019 Carolingians [en] Carolingians تلفظ 0 رأی
06/03/2019 pharmacometric [en] pharmacometric تلفظ 1 رأی
06/03/2019 licitness [en] licitness تلفظ 1 رأی
06/03/2019 antecedently [en] antecedently تلفظ 0 رأی
06/03/2019 Pyoverdine [en] Pyoverdine تلفظ 0 رأی
06/03/2019 photopsia [en] photopsia تلفظ 0 رأی
06/03/2019 periappendicular [en] periappendicular تلفظ 0 رأی
06/03/2019 MedDRA [en] MedDRA تلفظ 1 رأی
06/03/2019 fasciitis [en] fasciitis تلفظ 0 رأی
06/03/2019 Silkstone [en] Silkstone تلفظ 0 رأی
06/03/2019 periappendiceal [en] periappendiceal تلفظ 0 رأی
04/03/2019 Knut [en] Knut تلفظ 1 رأی
04/03/2019 Esme Howard [en] Esme Howard تلفظ 0 رأی
04/03/2019 Zeppelin [en] Zeppelin تلفظ 0 رأی
04/03/2019 Sir John Crampton [en] Sir John Crampton تلفظ 0 رأی
04/03/2019 George Buchanan [en] George Buchanan تلفظ 0 رأی
04/03/2019 Sir Andrew Buchanan [en] Sir Andrew Buchanan تلفظ 0 رأی
04/03/2019 Anthony Eden [en] Anthony Eden تلفظ 0 رأی
25/02/2019 goal area [en] goal area تلفظ 0 رأی
25/02/2019 bovid [en] bovid تلفظ 0 رأی
25/02/2019 perirhinal [en] perirhinal تلفظ 0 رأی
25/02/2019 condylomatacuminata [en] condylomatacuminata تلفظ 0 رأی
25/02/2019 Wellcome [en] Wellcome تلفظ 0 رأی