کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2017 diamniotic [en] diamniotic تلفظ 0 رأی
03/04/2017 monoamniotic [en] monoamniotic تلفظ 0 رأی
03/04/2017 monochorionic [en] monochorionic تلفظ 0 رأی
03/04/2017 visceropleure [en] visceropleure تلفظ 0 رأی
03/04/2017 splanchnopleure [en] splanchnopleure تلفظ 0 رأی
03/04/2017 vasculogenesis [en] vasculogenesis تلفظ 0 رأی
03/04/2017 Bow Group [en] Bow Group تلفظ 1 رأی
03/04/2017 thoraco-omphalopagus [en] thoraco-omphalopagus تلفظ 0 رأی
03/04/2017 British Grand Prix [en] British Grand Prix تلفظ 2 رأی
03/04/2017 British Home Stores [en] British Home Stores تلفظ 1 رأی
03/04/2017 British Legion [en] British Legion تلفظ 1 رأی
03/04/2017 British Medical Journal [en] British Medical Journal تلفظ 1 رأی
30/03/2017 Cannabichromene [en] Cannabichromene تلفظ 0 رأی
30/03/2017 Tetrahydrocannabivarin [en] Tetrahydrocannabivarin تلفظ 0 رأی
30/03/2017 Suez Crisis [en] Suez Crisis تلفظ 1 رأی
30/03/2017 Donald Swann [en] Donald Swann تلفظ 1 رأی
30/03/2017 Chesney Allen [en] Chesney Allen تلفظ 1 رأی
30/03/2017 Michael Flanders [en] Michael Flanders تلفظ 1 رأی
30/03/2017 Bud Flanagan [en] Bud Flanagan تلفظ 1 رأی
30/03/2017 cook [en] cook تلفظ 0 رأی
30/03/2017 colour [en] colour تلفظ 0 رأی
30/03/2017 sing [en] sing تلفظ 0 رأی
30/03/2017 write [en] write تلفظ 0 رأی
30/03/2017 draw [en] draw تلفظ 1 رأی
30/03/2017 big [en] big تلفظ 0 رأی
30/03/2017 likes [en] likes تلفظ 0 رأی
30/03/2017 clear [en] clear تلفظ 0 رأی
30/03/2017 dark [en] dark تلفظ 0 رأی
30/03/2017 hair [en] hair تلفظ 0 رأی
30/03/2017 brown [en] brown تلفظ 0 رأی