کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/01/2017 corynebacteria [en] corynebacteria تلفظ 0 رأی
11/01/2017 Enterococcus faecium [en] Enterococcus faecium تلفظ 0 رأی
11/01/2017 Osbert Lancaster [en] Osbert Lancaster تلفظ 1 رأی
10/01/2017 pointe [en] pointe تلفظ 0 رأی
10/01/2017 hemolysins [en] hemolysins تلفظ 0 رأی
10/01/2017 hemolysin [en] hemolysin تلفظ 0 رأی
10/01/2017 Autolysin [en] Autolysin تلفظ 0 رأی
10/01/2017 Streptodornase [en] Streptodornase تلفظ 0 رأی
10/01/2017 levamisole [en] levamisole تلفظ 0 رأی
10/01/2017 anthelmintic [en] anthelmintic تلفظ 0 رأی
10/01/2017 Rhamnose [en] Rhamnose تلفظ 0 رأی
10/01/2017 Streptococcus agalactiae [en] Streptococcus agalactiae تلفظ 0 رأی
10/01/2017 furuncles [en] furuncles تلفظ 0 رأی
10/01/2017 Panton-Valentine leukocidin [en] Panton-Valentine leukocidin تلفظ 0 رأی
10/01/2017 pharyngotonsilitis [en] pharyngotonsilitis تلفظ 0 رأی
09/01/2017 carbolfuchsin [en] carbolfuchsin تلفظ 0 رأی
09/01/2017 Resolvase [en] Resolvase تلفظ 0 رأی
09/01/2017 Acetyltransferase [en] Acetyltransferase تلفظ 0 رأی
09/01/2017 lysogenized [en] lysogenized تلفظ 0 رأی
09/01/2017 β-lactam [en] β-lactam تلفظ 0 رأی
09/01/2017 wochit [en] wochit تلفظ 0 رأی
09/01/2017 relabel [en] relabel تلفظ 0 رأی
09/01/2017 myelopoiesis [en] myelopoiesis تلفظ 0 رأی
09/01/2017 oligohidrosis [en] oligohidrosis تلفظ 1 رأی
09/01/2017 pilin [en] pilin تلفظ 1 رأی
09/01/2017 indemnities [en] indemnities تلفظ 0 رأی
09/01/2017 bactoprenol phosphate [en] bactoprenol phosphate تلفظ 1 رأی
09/01/2017 hagiographic [en] hagiographic تلفظ 0 رأی
07/01/2017 venae comitantes [en] venae comitantes تلفظ 0 رأی
07/01/2017 Antient Concert Rooms [en] Antient Concert Rooms تلفظ 0 رأی