کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/05/2017 Interlocutors [en] Interlocutors تلفظ 0 رأی
15/05/2017 John Peerybingle [en] John Peerybingle تلفظ 0 رأی
15/05/2017 Beast of Bodmin [en] Beast of Bodmin تلفظ 1 رأی
15/05/2017 shooting brake [en] shooting brake تلفظ 0 رأی
15/05/2017 Naegele's rule [en] Naegele's rule تلفظ 0 رأی
09/05/2017 slothfulness [en] slothfulness تلفظ 0 رأی
09/05/2017 kept [en] kept تلفظ 0 رأی
09/05/2017 smoked [en] smoked تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Petticoat Lane [en] Petticoat Lane تلفظ 1 رأی
09/05/2017 unrequited [en] unrequited تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Lark Rise to Candleford [en] Lark Rise to Candleford تلفظ 1 رأی
09/05/2017 James Strachey [en] James Strachey تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Leavisite [en] Leavisite تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Francis Walsingham [en] Francis Walsingham تلفظ 1 رأی
09/05/2017 divulgation [en] divulgation تلفظ 1 رأی
09/05/2017 agnail [en] agnail تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Phytolith [en] Phytolith تلفظ 0 رأی
09/05/2017 passer (bird) [en] passer (bird) تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Onan [en] Onan تلفظ 1 رأی
09/05/2017 Idomeneus [en] Idomeneus تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Homo naledi [en] Homo naledi تلفظ 0 رأی
09/05/2017 gabardines [en] gabardines تلفظ 1 رأی
09/05/2017 damp course [en] damp course تلفظ 0 رأی
09/05/2017 cold-bloodedly [en] cold-bloodedly تلفظ 1 رأی
09/05/2017 Flavius Heraclius Augustus [en] Flavius Heraclius Augustus تلفظ 2 رأی
09/05/2017 Cassander [en] Cassander تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Widecombe Fair [en] Widecombe Fair تلفظ 1 رأی
09/05/2017 opportune [en] opportune تلفظ 0 رأی
23/04/2017 Corvidae [en] Corvidae تلفظ 0 رأی
23/04/2017 aneurysmally [en] aneurysmally تلفظ 0 رأی