کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/08/2019 facet [en] facet تلفظ 0 رأی
26/08/2019 Facet joint [en] Facet joint تلفظ 0 رأی
17/08/2019 superfice [en] superfice تلفظ 0 رأی
17/08/2019 Isoetales [en] Isoetales تلفظ 0 رأی
17/08/2019 Lycopodiales [en] Lycopodiales تلفظ 0 رأی
17/08/2019 Christopher Vajda [en] Christopher Vajda تلفظ 0 رأی
03/08/2019 We will grant you a 3 percent discount if your order value is over 15,000 pounds for one shipment. [en] We will grant you a 3 percent discount if your order value is over 15,000 pounds for one shipment. تلفظ 0 رأی
03/08/2019 venous thromboembolism [en] venous thromboembolism تلفظ 0 رأی
03/08/2019 mitotic checkpoint slippage [en] mitotic checkpoint slippage تلفظ 0 رأی
03/08/2019 iatrogenic microchimerism [en] iatrogenic microchimerism تلفظ 0 رأی
03/08/2019 de novo variation [en] de novo variation تلفظ 0 رأی
03/08/2019 post-zygotic variation [en] post-zygotic variation تلفظ 0 رأی
03/08/2019 mitochondrial heteroplasmy [en] mitochondrial heteroplasmy تلفظ 0 رأی
03/08/2019 telomere attrition [en] telomere attrition تلفظ 0 رأی
03/08/2019 cryptic mosaicism [en] cryptic mosaicism تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Craniorachischisis [en] Craniorachischisis تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Antinous [en] Antinous تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Chlamydophila [en] Chlamydophila تلفظ 0 رأی
03/08/2019 endoreplication [en] endoreplication تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Barugh [en] Barugh تلفظ 0 رأی
03/08/2019 monochorionicity [en] monochorionicity تلفظ 0 رأی
03/08/2019 tolerize [en] tolerize تلفظ 0 رأی
03/08/2019 merotelic [en] merotelic تلفظ 0 رأی
03/08/2019 macrochimerism [en] macrochimerism تلفظ 0 رأی
31/07/2019 scytale [en] scytale تلفظ 0 رأی
18/05/2019 skipping rope [en] skipping rope تلفظ 0 رأی
28/04/2019 short palpebral fissures [en] short palpebral fissures تلفظ 0 رأی
28/04/2019 placental abruption [en] placental abruption تلفظ 0 رأی
28/04/2019 parapontine reticular formation [en] parapontine reticular formation تلفظ 0 رأی
28/04/2019 paramedian pontine reticular formation [en] paramedian pontine reticular formation تلفظ 0 رأی