دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/07/2011 Régis [fr] Régis تلفظ 0 رأی
08/07/2011 Passage du Gois [fr] Passage du Gois تلفظ 0 رأی
08/07/2011 Riec-sur-Bélon [fr] Riec-sur-Bélon تلفظ 0 رأی
08/07/2011 rassemblant [fr] rassemblant تلفظ 0 رأی
08/07/2011 cause célèbre [fr] cause célèbre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 étreindre [fr] étreindre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 paria [fr] paria تلفظ 0 رأی
08/07/2011 Fantomas [fr] Fantomas تلفظ 0 رأی
08/07/2011 conclure [fr] conclure تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 anesthesiants [fr] anesthesiants تلفظ 0 رأی
08/07/2011 Casino Guichard-Perrachon [fr] Casino Guichard-Perrachon تلفظ 0 رأی
08/07/2011 Double concentré de tomates [fr] Double concentré de tomates تلفظ 0 رأی
08/07/2011 ceindre [fr] ceindre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 mots apparentés [fr] mots apparentés تلفظ 0 رأی
08/07/2011 Vendredi Matin [fr] Vendredi Matin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 réclamer [fr] réclamer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 sélection [fr] sélection تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 haranguer [fr] haranguer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2011 Jean Patou [fr] Jean Patou تلفظ 0 رأی
02/06/2011 coranique [fr] coranique تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/06/2011 La danse de Puck [fr] La danse de Puck تلفظ 0 رأی
02/06/2011 blêmir [fr] blêmir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/06/2011 blackboulage [fr] blackboulage تلفظ 0 رأی
02/06/2011 rigoureux [fr] rigoureux تلفظ 0 رأی
02/06/2011 rincer [fr] rincer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/06/2011 riper [fr] riper تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/06/2011 rigoureuse [fr] rigoureuse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/04/2011 Belon [fr] Belon تلفظ 0 رأی
30/04/2011 scombre [fr] scombre تلفظ 0 رأی
30/04/2011 Jaeger-LeCoultre [fr] Jaeger-LeCoultre تلفظ 0 رأی