دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame تلفظ 0 رأی
28/11/2008 prie [lt.] [lt] prie [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 tikrai [lt.] [lt] tikrai [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 pakrantėse ( >pakrantė)) [lt] pakrantėse ( >pakrantė)) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis تلفظ 0 رأی
28/11/2008 seras [lt.] [lt] seras [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) [lt] ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ketina (vksm.; >ketinti) [lt] ketina (vksm.; >ketinti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 surengti (vksm.) [lt] surengti (vksm.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] 1-jį / pirmąjį تلفظ 0 رأی
28/11/2008 savo [lt.] [lt] savo [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] koncertą ( >koncertas) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 informuoja ( >informuoti) [lt] informuoja ( >informuoti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] [lt] gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems تلفظ 0 رأی
28/11/2008 uoste (dkt.; >uostas) [lt] uoste (dkt.; >uostas) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] dainininkas [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 atveža ( >atvežti) [lt] atveža ( >atvežti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] meilės / Meilės [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] stadione ( >stadionas) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 rengia ( >rengti) [lt] rengia ( >rengti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] repeticiją ( >repeticija) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 manoma [lt] manoma تلفظ 0 رأی
28/11/2008 dalyvaus ( >dalyvauti) [lt] dalyvaus ( >dalyvauti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ragino ( >raginti) [lt] ragino ( >raginti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 metais [lt.] [lt] metais [lt.] تلفظ 0 رأی
28/11/2008 uždraudė ( >uždrausti) [lt] uždraudė ( >uždrausti) تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] koncertuoti [lt.] تلفظ 0 رأی