دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/08/2013 svarmi [eo] svarmi تلفظ 0 رأی
15/08/2013 malpleneco [eo] malpleneco تلفظ 0 رأی
15/08/2013 malplenigi [eo] malplenigi تلفظ 0 رأی
10/11/2012 Francesco Mocchi [it] Francesco Mocchi تلفظ 0 رأی
10/11/2012 arrosti [it] arrosti تلفظ 0 رأی
21/10/2012 balenĉasado [eo] balenĉasado تلفظ 0 رأی
21/10/2012 astato [eo] astato تلفظ 0 رأی
21/10/2012 bandaĝo [eo] bandaĝo تلفظ -1 رأی
21/10/2012 banko [eo] banko تلفظ 2 رأی
21/10/2012 schiarisce [it] schiarisce تلفظ 0 رأی
21/10/2012 blanko [eo] blanko تلفظ 0 رأی
21/10/2012 bajoneto [eo] bajoneto تلفظ 0 رأی
21/10/2012 astateno [eo] astateno تلفظ 0 رأی
21/10/2012 Il Divino [it] Il Divino تلفظ 0 رأی
21/10/2012 autografo [it] autografo تلفظ 0 رأی
14/10/2012 indicibilmente [it] indicibilmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 inefficacemente [it] inefficacemente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 morigeratezza [it] morigeratezza تلفظ 0 رأی
14/10/2012 stancamente [it] stancamente تلفظ 0 رأی
14/10/2012 inderogabilmente [it] inderogabilmente تلفظ 0 رأی
14/10/2012 indescrivibilmente [it] indescrivibilmente تلفظ 0 رأی
14/10/2012 fiaccamente [it] fiaccamente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 ridicolamente [it] ridicolamente تلفظ 0 رأی
14/10/2012 immancabilmente [it] immancabilmente تلفظ 0 رأی
06/10/2012 lernas [eo] lernas تلفظ 0 رأی
06/10/2012 manĝas [eo] manĝas تلفظ 0 رأی
06/10/2012 biologo [eo] biologo تلفظ 0 رأی
06/10/2012 lecionoj [eo] lecionoj تلفظ 0 رأی
06/10/2012 markoj [eo] markoj تلفظ 0 رأی
06/10/2012 leteroj [eo] leteroj تلفظ 0 رأی