دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2013 Laura [da] Laura تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Leah [da] Leah تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Leif [da] Leif تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Lennart [da] Lennart تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Leonard [da] Leonard تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Liam [da] Liam تلفظ 0 رأی
23/05/2013 svømmebukser [da] svømmebukser تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Muspellheim [da] Muspellheim تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Lillian [da] Lillian تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Linus [da] Linus تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Lucas [da] Lucas تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Lucia [da] Lucia تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Lukas [da] Lukas تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Lydia [da] Lydia تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Manfred [da] Manfred تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Maren [da] Maren تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Marina [da] Marina تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Margit [da] Margit تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Margareta [da] Margareta تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Marius [da] Marius تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Yngve [da] Yngve تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Martha [da] Martha تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Wenche [da] Wenche تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Matthæus [da] Matthæus تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Poula [da] Poula تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Maximilian [da] Maximilian تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Miriam [da] Miriam تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Mirjam [da] Mirjam تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Monica [da] Monica تلفظ 0 رأی
23/05/2013 nanna [da] nanna تلفظ 0 رأی