دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/05/2013 Gregorius [da] Gregorius تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gudmund [da] Gudmund تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gudrun [da] Gudrun تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gunhild [da] Gunhild تلفظ 0 رأی
27/05/2013 gunner [da] gunner تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Günther [da] Günther تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gunvor [da] Gunvor تلفظ 0 رأی
27/05/2013 sagt [da] sagt تلفظ 0 رأی
27/05/2013 afsides [da] afsides تلفظ 0 رأی
27/05/2013 menneskelig [da] menneskelig تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Reinhold [da] Reinhold تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Karen Risager [da] Karen Risager تلفظ 0 رأی
23/05/2013 gyda [da] gyda تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Harriet [da] Harriet تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Heidi [da] Heidi تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Heine [da] Heine تلفظ 1 رأی
23/05/2013 Heino [da] Heino تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Helen [da] Helen تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Helga [da] Helga تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Helmer [da] Helmer تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Henny [da] Henny تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Herbert [da] Herbert تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Hilmar [da] Hilmar تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Hjalte [da] Hjalte تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Hubert [da] Hubert تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Hugo [da] Hugo تلفظ 0 رأی
23/05/2013 inga [da] inga تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Ingeborg [da] Ingeborg تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Ingolf [da] Ingolf تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Ingvar [da] Ingvar تلفظ 0 رأی