دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/05/2013 Emanuel [da] Emanuel تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Immanuel [da] Immanuel تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Engelbrecht [da] Engelbrecht تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Emmerik [da] Emmerik تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Enok [da] Enok تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Erhard [da] Erhard تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Erland [da] Erland تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Erling [da] Erling تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Erna [da] Erna تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Esajas [da] Esajas تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Eskild [da] Eskild تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Evald [da] Evald تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Evelina [da] Evelina تلفظ 1 رأی
27/05/2013 Evelyn [da] Evelyn تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Fanny [da] Fanny تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Felix [da] Felix تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Felicia [da] Felicia تلفظ 0 رأی
27/05/2013 flora [da] flora تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Florian [da] Florian تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Engelstof [da] Engelstof تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Frej [da] Frej تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Fritz [da] Fritz تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gerhard [da] Gerhard تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Frits [da] Frits تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Frigg [da] Frigg تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gilbert [da] Gilbert تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gisela [da] Gisela تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Glenn [da] Glenn تلفظ 0 رأی
27/05/2013 ror [da] ror تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Gregers [da] Gregers تلفظ 0 رأی