دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/10/2013 kirtler [da] kirtler تلفظ 0 رأی
07/10/2013 lammekød [da] lammekød تلفظ 0 رأی
07/10/2013 pinjenød [da] pinjenød تلفظ 0 رأی
07/10/2013 sammenlignet [da] sammenlignet تلفظ 0 رأی
08/09/2013 du skulle [da] du skulle تلفظ 0 رأی
08/09/2013 Ungdomshuset [da] Ungdomshuset تلفظ 0 رأی
08/09/2013 lunken [da] lunken تلفظ 0 رأی
08/09/2013 banal [da] banal تلفظ 0 رأی
08/09/2013 velopdragen [da] velopdragen تلفظ 0 رأی
08/09/2013 kogende [da] kogende تلفظ 0 رأی
08/09/2013 beruset [da] beruset تلفظ 0 رأی
08/09/2013 computeren [da] computeren تلفظ 0 رأی
08/09/2013 brutal [da] brutal تلفظ 0 رأی
08/09/2013 planer [da] planer تلفظ 0 رأی
08/09/2013 billetluge [da] billetluge تلفظ 0 رأی
08/09/2013 klipfisk [da] klipfisk تلفظ 0 رأی
08/09/2013 pansre [da] pansre تلفظ 1 رأی
08/09/2013 kort sagt [da] kort sagt تلفظ 0 رأی
08/09/2013 det er nok [da] det er nok تلفظ 0 رأی
08/09/2013 løst [da] løst تلفظ 0 رأی
08/09/2013 problemet [da] problemet تلفظ 0 رأی
08/09/2013 vasen [da] vasen تلفظ 0 رأی
08/09/2013 gentag [da] gentag تلفظ 0 رأی
08/09/2013 lungekræft [da] lungekræft تلفظ 0 رأی
21/06/2013 lønnen [da] lønnen تلفظ 0 رأی
21/06/2013 sofabord [da] sofabord تلفظ 0 رأی
21/06/2013 stop [da] stop تلفظ 0 رأی
21/06/2013 lejelejlighed [da] lejelejlighed تلفظ 0 رأی
21/06/2013 spist [da] spist تلفظ 0 رأی
21/06/2013 behøvede [da] behøvede تلفظ 0 رأی