دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/05/2014 knapperne [da] knapperne تلفظ 0 رأی
22/05/2014 aftalte [da] aftalte تلفظ 0 رأی
22/05/2014 aftalt [da] aftalt تلفظ 0 رأی
22/05/2014 bærer [da] bærer تلفظ 0 رأی
22/05/2014 bestemte [da] bestemte تلفظ 0 رأی
22/05/2014 betjente [da] betjente تلفظ 0 رأی
22/05/2014 bløder [da] bløder تلفظ 0 رأی
22/05/2014 bøjer [da] bøjer تلفظ 0 رأی
22/05/2014 bøjede [da] bøjede تلفظ 1 رأی
22/05/2014 bøjet [da] bøjet تلفظ 0 رأی
22/05/2014 Mathilde Gøhler [da] Mathilde Gøhler تلفظ 0 رأی
22/05/2014 fængsler [da] fængsler تلفظ 1 رأی
22/05/2014 fængslerne [da] fængslerne تلفظ 0 رأی
22/05/2014 drukner [da] drukner تلفظ 0 رأی
22/05/2014 druknede [da] druknede تلفظ 0 رأی
22/05/2014 Druknet [da] Druknet تلفظ 0 رأی
22/05/2014 derude [da] derude تلفظ 1 رأی
22/05/2014 derud [da] derud تلفظ 0 رأی
22/05/2014 Esrum [da] Esrum تلفظ 2 رأی
22/05/2014 cistercienserkloster [da] cistercienserkloster تلفظ 1 رأی
22/05/2014 sparet [da] sparet تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Poul Schierbeck [da] Poul Schierbeck تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Niels, lyhne [da] Niels, lyhne تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Lyhne [da] Lyhne تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Mette Nørnberg Pedersen [da] Mette Nørnberg Pedersen تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Laura Drasbæk [da] Laura Drasbæk تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Mille-Marie Treschow [da] Mille-Marie Treschow تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Lene Kamm [da] Lene Kamm تلفظ 0 رأی
07/10/2013 trængsel [da] trængsel تلفظ 1 رأی
07/10/2013 forfængelig [da] forfængelig تلفظ 0 رأی