دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2013 Paula [da] Paula تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Pauline [da] Pauline تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Titus [da] Titus تلفظ 0 رأی
23/05/2013 regnar [da] regnar تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Roy [da] Roy تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Ragnar [da] Ragnar تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Rakel [da] Rakel تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Rachel [da] Rachel تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Rebecca [da] Rebecca تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Robert [da] Robert تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Roberta [da] Roberta تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Rolf [da] Rolf تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Thaddæus [da] Thaddæus تلفظ 0 رأی
23/05/2013 Timotheus [da] Timotheus تلفظ 0 رأی
23/05/2013 butterfly [da] butterfly تلفظ 0 رأی
23/05/2013 edderfugl [da] edderfugl تلفظ 0 رأی
23/05/2013 påskeæg [da] påskeæg تلفظ 0 رأی
23/05/2013 bryde sig om [da] bryde sig om تلفظ 1 رأی
23/05/2013 sove over sig [da] sove over sig تلفظ 0 رأی
23/05/2013 barbere sig [da] barbere sig تلفظ 0 رأی
23/05/2013 forretningsstrøg [da] forretningsstrøg تلفظ 0 رأی
23/05/2013 et par bukser [da] et par bukser تلفظ 0 رأی
23/05/2013 stilethæl [da] stilethæl تلفظ 0 رأی
23/05/2013 slips [da] slips تلفظ 0 رأی
23/05/2013 underbukser [da] underbukser تلفظ 0 رأی
23/05/2013 sweater [da] sweater تلفظ 0 رأی
23/05/2013 brystholder [da] brystholder تلفظ 0 رأی
23/05/2013 løsning [da] løsning تلفظ 0 رأی
23/05/2013 gribe ind [da] gribe ind تلفظ 0 رأی
23/05/2013 lysegul [da] lysegul تلفظ 0 رأی