دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2012 торһуд [xal] торһуд تلفظ 0 رأی
23/01/2012 һууҗмул [xal] һууҗмул تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Тату [xal] Тату تلفظ 0 رأی
23/01/2012 һәрглх [xal] һәрглх تلفظ 0 رأی
23/01/2012 көөрх [xal] көөрх تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2012 аав [xal] аав تلفظ 0 رأی
23/01/2012 ээҗ [xal] ээҗ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2012 нульмсн [xal] нульмсн تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2012 хәләх [xal] хәләх تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Тутрһн [xal] Тутрһн تلفظ 0 رأی
23/01/2012 тууль [xal] тууль تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] Зүн һарин нутг تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Жөөлн [xal] Жөөлн تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Өөрд [xal] Өөрд تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] Һалдан-Бошгт تلفظ 0 رأی
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] Хальмг Таңһч تلفظ 0 رأی
05/03/2011 дөрвүд [xal] дөрвүд تلفظ 0 رأی
05/03/2011 җаавадх [xal] җаавадх تلفظ 0 رأی
05/03/2011 иҗл [xal] иҗл تلفظ 0 رأی
05/03/2011 әрәсә [xal] әрәсә تلفظ 0 رأی
05/03/2011 өлкчн [xal] өлкчн تلفظ 0 رأی
05/03/2011 баавһа [xal] баавһа تلفظ 0 رأی
05/03/2011 тоомсрта [xal] тоомсрта تلفظ 0 رأی
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] бәәлһнә нерн تلفظ 0 رأی
05/03/2011 мөрн [xal] мөрн تلفظ 0 رأی
05/03/2011 мөчн [xal] мөчн تلفظ 0 رأی
05/03/2011 моһа [xal] моһа تلفظ 0 رأی