دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/04/2009 abandonista [es] abandonista تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abaniquería [es] abaniquería تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/04/2009 abanto [es] abanto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/04/2009 abarcadora [es] abarcadora تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abaritonada [es] abaritonada تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abaritonado [es] abaritonado تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abestiado [es] abestiado تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abietácea [es] abietácea تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abigarradamente [es] abigarradamente تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abizcochada [es] abizcochada تلفظ 0 رأی
10/04/2009 abjuración [es] abjuración تلفظ 0 رأی
10/04/2009 cabillero [es] cabillero تلفظ 0 رأی
10/04/2009 Argüelles [es] Argüelles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2009 cabrestante [es] cabrestante تلفظ 0 رأی
06/04/2009 cabriolear [es] cabriolear تلفظ 0 رأی
06/04/2009 cabritera [es] cabritera تلفظ 0 رأی
06/04/2009 damasceno [es] damasceno تلفظ 0 رأی
06/04/2009 dahír [es] dahír تلفظ 0 رأی
06/04/2009 damascena [es] damascena تلفظ 0 رأی
06/04/2009 damascado [es] damascado تلفظ 0 رأی
06/04/2009 Estado [es] Estado تلفظ 0 رأی
06/04/2009 Llorach [ast] Llorach تلفظ 0 رأی
06/04/2009 Quiérote [ast] Quiérote تلفظ 0 رأی
08/02/2009 tar [ast] tar تلفظ 0 رأی
02/01/2009 hanegada [es] hanegada تلفظ 0 رأی
02/01/2009 hanega [es] hanega تلفظ 0 رأی
02/01/2009 hampón [es] hampón تلفظ 0 رأی
02/01/2009 hampo [es] hampo تلفظ 0 رأی
02/01/2009 hampesco [es] hampesco تلفظ 0 رأی
02/01/2009 hampesca [es] hampesca تلفظ 0 رأی