دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2010 hechicero [es] hechicero تلفظ 0 رأی
04/09/2010 red social [es] red social تلفظ 1 رأی
04/09/2010 David Josué Jiménez Silva [es] David Josué Jiménez Silva تلفظ 0 رأی
04/09/2010 abundancia [es] abundancia تلفظ 1 رأی
04/09/2010 gato montés [es] gato montés تلفظ 0 رأی
04/09/2010 animadversión [es] animadversión تلفظ 0 رأی
04/09/2010 guacamaya [es] guacamaya تلفظ 0 رأی
04/09/2010 forma de venta [es] forma de venta تلفظ 0 رأی
04/09/2010 sexual [es] sexual تلفظ 0 رأی
04/09/2010 vulgar [es] vulgar تلفظ 0 رأی
04/09/2010 pendejo [es] pendejo تلفظ 0 رأی
04/09/2010 puta [es] puta تلفظ -1 رأی
03/09/2010 vale [es] vale تلفظ -1 رأی
03/09/2010 soberbios [es] soberbios تلفظ 0 رأی
03/09/2010 Eldorado [es] Eldorado تلفظ 0 رأی
03/09/2010 hospital [es] hospital تلفظ 1 رأی
03/09/2010 Psicolingüística [es] Psicolingüística تلفظ 0 رأی
02/09/2010 mota [es] mota تلفظ 0 رأی
02/09/2010 vulnerable [es] vulnerable تلفظ 0 رأی
02/09/2010 romance [es] romance تلفظ 0 رأی
02/09/2010 bisexual [es] bisexual تلفظ 0 رأی
02/09/2010 Las Vegas [es] Las Vegas تلفظ 0 رأی
02/09/2010 agarran [es] agarran تلفظ 0 رأی
01/09/2010 Lingüístico [es] Lingüístico تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Everardo [es] Everardo تلفظ 0 رأی
31/08/2010 Φρύνη [grc] Φρύνη تلفظ 0 رأی