کاربر:

daudau

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های daudau شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/11/2016 禮物 [yue] 禮物 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 頭先 [yue] 頭先 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 係咁多 [yue] 係咁多 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 [yue] 林 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 郵戳 [yue] 郵戳 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 [yue] 戳 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 預訂 [yue] 預訂 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 上面 [yue] 上面 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 英文 [yue] 英文 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 希臘 [yue] 希臘 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 銀包 [yue] 銀包 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 天氣 [yue] 天氣 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 點樣 [yue] 點樣 تلفظ 1 رأی
24/11/2016 爸爸 [yue] 爸爸 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 中文輸入法 [yue] 中文輸入法 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 粵文輸入法 [yue] 粵文輸入法 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 加賀 [yue] 加賀 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 赤城 [yue] 赤城 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 群馬 [yue] 群馬 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 齊楚燕韓趙魏秦 [yue] 齊楚燕韓趙魏秦 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 玩命 [yue] 玩命 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 千禧新世界 [yue] 千禧新世界 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 死喇依次 [yue] 死喇依次 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 打攪 [yue] 打攪 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 滾攪 [yue] 滾攪 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 杰撻撻 [yue] 杰撻撻 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 大統領 [yue] 大統領 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 牛牛 [yue] 牛牛 تلفظ 1 رأی
24/11/2016 唐唐 [yue] 唐唐 تلفظ 0 رأی
24/11/2016 殆盡 [yue] 殆盡 تلفظ 0 رأی