کاربر:

daudau

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های daudau شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2017 香港仔 [yue] 香港仔 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 黃竹坑 [yue] 黃竹坑 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 [yue] 胤 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 大和 [yue] 大和 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 零食 [yue] 零食 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 蕩失路 [yue] 蕩失路 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 講笑 [yue] 講笑 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 吧喳 [yue] 吧喳 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 冇嘢 [yue] 冇嘢 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 拆毁 [yue] 拆毁 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 快啲 [yue] 快啲 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 茶位 [yue] 茶位 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 唔該 [yue] 唔該 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 天河 [yue] 天河 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 越秀區 [yue] 越秀區 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 越秀 [yue] 越秀 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 一次生兩次熟 [yue] 一次生兩次熟 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 牛記笠記 [yue] 牛記笠記 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 接納 [yue] 接納 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 開瓶費 [yue] 開瓶費 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 默哀 [yue] 默哀 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 一個字 [yue] 一個字 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 高等法院 [yue] 高等法院 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 齊普拉斯 [yue] 齊普拉斯 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 拎走 [yue] 拎走 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 係咁多先 [yue] 係咁多先 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 得啖笑 [yue] 得啖笑 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 [yue] 返 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 31 [yue] 31 تلفظ 0 رأی
02/12/2016 21 [yue] 21 تلفظ 0 رأی