کاربر:

daudau

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های daudau شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2017 一擔擔 [yue] 一擔擔 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 冇腦㗎你! [yue] 冇腦㗎你! تلفظ 0 رأی
06/03/2017 瞇埋對眼 [yue] 瞇埋對眼 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 擤鼻涕 [yue] 擤鼻涕 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 樣衰衰 [yue] 樣衰衰 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 笑到滮尿 [yue] 笑到滮尿 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 走鬼 [yue] 走鬼 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 什麼 [yue] 什麼 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 契丹 [yue] 契丹 تلفظ 1 رأی
06/03/2017 校正 [yue] 校正 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 聽晚 [yue] 聽晚 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 很高興認識你 [yue] 很高興認識你 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 瘦长 [yue] 瘦长 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 黑色 [yue] 黑色 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 開拓 [yue] 開拓 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 朱古力 [yue] 朱古力 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 雞蛋仔 [yue] 雞蛋仔 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 亂倫 [yue] 亂倫 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 漢堡包 [yue] 漢堡包 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 馬鞍山 [yue] 馬鞍山 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 撩事鬥非當飲茶 [yue] 撩事鬥非當飲茶 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 [yue] 雨 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 上環 [yue] 上環 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 傻猪 [yue] 傻猪 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 油塘 [yue] 油塘 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 拍拖 [yue] 拍拖 تلفظ 1 رأی
06/03/2017 2 [yue] 2 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 得唔得 [yue] 得唔得 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 沖涼 [yue] 沖涼 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 荷蘭豆 [yue] 荷蘭豆 تلفظ 0 رأی