کاربر:

daudau

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های daudau شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2017 噉仲得了嘅?! [yue] 噉仲得了嘅?! تلفظ 1 رأی
15/09/2017 豆瓣 [yue] 豆瓣 تلفظ 0 رأی
15/09/2017 愚鈍 [yue] 愚鈍 تلفظ 0 رأی
15/09/2017 右手邊 [yue] 右手邊 تلفظ 0 رأی
15/09/2017 豆瓣醬 [yue] 豆瓣醬 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 厕所 [yue] 厕所 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 剩餘 [yue] 剩餘 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 撈麵 [yue] 撈麵 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 牛肉 [yue] 牛肉 تلفظ 1 رأی
12/09/2017 腸粉 [yue] 腸粉 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 煲落啖湯先 [yue] 煲落啖湯先 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 儀仗 [yue] 儀仗 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 柠檬 [yue] 柠檬 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 贸易 [yue] 贸易 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 ° [yue] ° تلفظ 0 رأی
15/03/2017 [yue] 哋 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 系啩 [yue] 系啩 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 [yue] 叄 تلفظ -1 رأی
15/03/2017 [yue] 䦉 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 腦袋 [yue] 腦袋 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 㗎仔 [yue] 㗎仔 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 硬倔倔 [yue] 硬倔倔 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 手板 [yue] 手板 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 殺你 [yue] 殺你 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 打大赤肋 [yue] 打大赤肋 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 加鹽加醋 [yue] 加鹽加醋 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 有冇咁郇呀? [yue] 有冇咁郇呀? تلفظ 1 رأی
15/03/2017 睇你表演 [yue] 睇你表演 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 花生友 [yue] 花生友 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 奇偶性 [yue] 奇偶性 تلفظ 0 رأی