دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/12/2012 compensar [es] compensar تلفظ 0 رأی
31/12/2012 irrumación [es] irrumación تلفظ 0 رأی
19/02/2012 laca [es] laca تلفظ 0 رأی
19/02/2012 clon [es] clon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2012 boya [es] boya تلفظ -1 رأی
19/02/2012 bomba fétida [es] bomba fétida تلفظ 0 رأی
19/02/2012 juego de palabras [es] juego de palabras تلفظ 0 رأی
19/02/2012 silla de ruedas [es] silla de ruedas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2012 anguloso [es] anguloso تلفظ 0 رأی
19/02/2012 angular [es] angular تلفظ 1 رأی
19/02/2012 judicatura [es] judicatura تلفظ 0 رأی
19/02/2012 exención [es] exención تلفظ 0 رأی
19/02/2012 kárdex [es] kárdex تلفظ 0 رأی
19/02/2012 portuario [es] portuario تلفظ 0 رأی
19/02/2012 orear [es] orear تلفظ 0 رأی
19/02/2012 concursar [es] concursar تلفظ 0 رأی
19/02/2012 vaso sanguíneo [es] vaso sanguíneo تلفظ 0 رأی
19/02/2012 mielina [es] mielina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2012 verboso [es] verboso تلفظ 0 رأی
19/02/2012 cortometraje [es] cortometraje تلفظ 0 رأی
19/02/2012 mánager [es] mánager تلفظ 0 رأی
19/02/2012 jodidamente [es] jodidamente تلفظ 0 رأی
19/02/2012 algodón de azúcar [es] algodón de azúcar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2012 flotante [es] flotante تلفظ 0 رأی
19/02/2012 Luca [es] Luca تلفظ 0 رأی
19/02/2012 mu [es] mu تلفظ 0 رأی
19/02/2012 troyano [es] troyano تلفظ 0 رأی
19/02/2012 hidromiel [es] hidromiel تلفظ 0 رأی
19/02/2012 bingo [es] bingo تلفظ 0 رأی
19/02/2012 toxicómano [es] toxicómano تلفظ 0 رأی