دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/05/2009 good [en] good تلفظ 0 رأی
17/05/2009 lick [en] lick تلفظ -1 رأی
17/05/2009 gash [en] gash تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 moist [en] moist تلفظ 1 رأی
17/05/2009 t-shirt [en] t-shirt تلفظ 2 رأی
17/05/2009 my [en] my تلفظ 1 رأی
17/05/2009 glass [en] glass تلفظ 0 رأی
17/05/2009 dance [en] dance تلفظ 0 رأی
17/05/2009 basil [en] basil تلفظ 1 رأی