دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/12/2009 rataspuz [lmo] rataspuz تلفظ 0 رأی
31/12/2009 pioegg [lmo] pioegg تلفظ 0 رأی
31/12/2009 passarin [lmo] passarin تلفظ -1 رأی
31/12/2009 biss [lmo] biss تلفظ 0 رأی
31/12/2009 bissa scudelera [lmo] bissa scudelera تلفظ 0 رأی
31/12/2009 lumaga [lmo] lumaga تلفظ 0 رأی
31/12/2009 rosignoe [lmo] rosignoe تلفظ 0 رأی
31/12/2009 giovanin [lmo] giovanin تلفظ 0 رأی
31/12/2009 formiga [lmo] formiga تلفظ 0 رأی
31/12/2009 conili [lmo] conili تلفظ 0 رأی
31/12/2009 lombrigh [lmo] lombrigh تلفظ 0 رأی
31/12/2009 Ania [lmo] Ania تلفظ 0 رأی
31/12/2009 Bordon [lmo] Bordon تلفظ 0 رأی
31/12/2009 gravalon [lmo] gravalon تلفظ 0 رأی
31/12/2009 parpai [lmo] parpai تلفظ 0 رأی
31/12/2009 gaina [lmo] gaina تلفظ 0 رأی
31/12/2009 lagoe [lmo] lagoe تلفظ 0 رأی
31/12/2009 avia [lmo] avia تلفظ 0 رأی
31/12/2009 gambar [lmo] gambar تلفظ 0 رأی
05/06/2009 sghirat [lmo] sghirat تلفظ 0 رأی
29/05/2009 bügigatul [lmo] bügigatul تلفظ 0 رأی
29/05/2009 de sfros [lmo] de sfros تلفظ 0 رأی
29/05/2009 sutbanch [lmo] sutbanch تلفظ 0 رأی
29/05/2009 cicà [lmo] cicà تلفظ 0 رأی
29/05/2009 stupa [lmo] stupa تلفظ 0 رأی
29/05/2009 lüj [lmo] lüj تلفظ 0 رأی
29/05/2009 persona [lmo] persona تلفظ 0 رأی
29/05/2009 drita [lmo] drita تلفظ 0 رأی
29/05/2009 manzína [lmo] manzína تلفظ 0 رأی
29/05/2009 serc [lmo] serc تلفظ 0 رأی