دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/04/2009 tri [lmo] tri تلفظ 0 رأی
16/04/2009 quater [lmo] quater تلفظ 0 رأی
16/04/2009 cinch [lmo] cinch تلفظ 0 رأی
16/04/2009 ses [lmo] ses تلفظ 0 رأی
16/04/2009 set [lmo] set تلفظ 0 رأی
16/04/2009 vot [lmo] vot تلفظ 0 رأی
16/04/2009 des [lmo] des تلفظ 0 رأی
16/04/2009 quest [lmo] quest تلفظ 0 رأی
16/04/2009 quel [lmo] quel تلفظ 0 رأی
16/04/2009 sacocia [lmo] sacocia تلفظ 0 رأی
16/04/2009 barlafüs [lmo] barlafüs تلفظ 0 رأی
16/04/2009 dedree [lmo] dedree تلفظ 0 رأی
16/04/2009 inanz [lmo] inanz تلفظ 0 رأی
16/04/2009 fiur [lmo] fiur تلفظ 0 رأی
16/04/2009 ghitara [lmo] ghitara تلفظ 0 رأی
16/04/2009 bögg [lmo] bögg تلفظ 0 رأی
16/04/2009 mónd [lmo] mónd تلفظ 0 رأی
16/04/2009 nagot [lmo] nagot تلفظ توسط teralibera
16/04/2009 spüel [lmo] spüel تلفظ توسط francesca999
16/04/2009 pigota [lmo] pigota تلفظ توسط teralibera
16/04/2009 cadrega [lmo] cadrega تلفظ 0 رأی
16/04/2009 scagn [lmo] scagn تلفظ 0 رأی
16/04/2009 fess [lmo] fess تلفظ توسط Paolo_B
16/04/2009 zafran [lmo] zafran تلفظ 0 رأی
16/04/2009 denter [lmo] denter تلفظ 0 رأی
16/04/2009 pan [lmo] pan تلفظ 0 رأی
16/04/2009 armuàr [lmo] armuàr تلفظ 0 رأی
16/04/2009 vín [lmo] vín تلفظ 0 رأی
16/04/2009 üss [lmo] üss تلفظ 0 رأی
16/04/2009 pià [lmo] pià تلفظ 0 رأی