دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
28/05/2009 mes'cià [lmo] mes'cià تلفظ 0 رأی
28/05/2009 salucà [lmo] salucà تلفظ 0 رأی
28/05/2009 saloch [lmo] saloch تلفظ 0 رأی
28/05/2009 inversà [lmo] inversà تلفظ 0 رأی
28/05/2009 gibul [lmo] gibul تلفظ 0 رأی
28/05/2009 saltagat [lmo] saltagat تلفظ 0 رأی
12/05/2009 tirà 'l fiaa [lmo] tirà 'l fiaa تلفظ 0 رأی
12/05/2009 menà [lmo] menà تلفظ 0 رأی
12/05/2009 sena [lmo] sena تلفظ 0 رأی
12/05/2009 garón [lmo] garón تلفظ توسط Eldomm
12/05/2009 barbarot [lmo] barbarot تلفظ 0 رأی
12/05/2009 de sbiess [lmo] de sbiess تلفظ 0 رأی
12/05/2009 bujaca [lmo] bujaca تلفظ 0 رأی
12/05/2009 s'ciop [lmo] s'ciop تلفظ 0 رأی
12/05/2009 ratapignöla [lmo] ratapignöla تلفظ توسط Eldomm
12/05/2009 ratavul [lmo] ratavul تلفظ 0 رأی
12/05/2009 s'giangà [lmo] s'giangà تلفظ 0 رأی
12/05/2009 rüscà [lmo] rüscà تلفظ 0 رأی
12/05/2009 apress [lmo] apress تلفظ 0 رأی
12/05/2009 rüzzà [lmo] rüzzà تلفظ 0 رأی
12/05/2009 strüsà [lmo] strüsà تلفظ 0 رأی
17/04/2009 campanín [lmo] campanín تلفظ 0 رأی
17/04/2009 spìciola [lmo] spìciola تلفظ 0 رأی
17/04/2009 poss [lmo] poss تلفظ 0 رأی
17/04/2009 Gera [lmo] Gera تلفظ 0 رأی
17/04/2009 armela [lmo] armela تلفظ 0 رأی
17/04/2009 gandolín [lmo] gandolín تلفظ 0 رأی
17/04/2009 orègia [lmo] orègia تلفظ 0 رأی
17/04/2009 futa [lmo] futa تلفظ 0 رأی
17/04/2009 [lmo] cà تلفظ 0 رأی