دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/01/2010 三棱镜 [zh] 三棱镜 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三级跳 [zh] 三级跳 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三級跳 [zh] 三級跳 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三番五次 [zh] 三番五次 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三從四德 [zh] 三從四德 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三權分立 [zh] 三權分立 تلفظ -1 رأی
28/01/2010 三昧 [zh] 三昧 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三教九流 [zh] 三教九流 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三文魚 [zh] 三文魚 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三文鱼 [zh] 三文鱼 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三明治 [zh] 三明治 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三星 [zh] 三星 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/01/2010 三弦 [zh] 三弦 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三峽 [zh] 三峽 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/01/2010 三岔口 [zh] 三岔口 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三宝 [zh] 三宝 تلفظ -1 رأی
28/01/2010 三字经 [zh] 三字经 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三字經 [zh] 三字經 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三天两头 [zh] 三天两头 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三天兩頭 [zh] 三天兩頭 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三国演义 [zh] 三国演义 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三國演義 [zh] 三國演義 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三国志 [zh] 三国志 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三國志 [zh] 三國志 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三八线 [zh] 三八线 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三井 [zh] 三井 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三位一体 [zh] 三位一体 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 三位一體 [zh] 三位一體 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 丈夫 [zh] 丈夫 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 [zh] 丈 تلفظ 0 رأی