دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/01/2010 上坟 [zh] 上坟 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上天 [zh] 上天 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上林 [zh] 上林 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上映 [zh] 上映 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上天入地 [zh] 上天入地 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上將 [zh] 上將 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上昇 [zh] 上昇 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上将 [zh] 上将 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上旬 [zh] 上旬 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上層 [zh] 上層 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上山下鄉 [zh] 上山下鄉 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上层 [zh] 上层 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上方 [zh] 上方 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上市 [zh] 上市 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上岸 [zh] 上岸 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上山下乡 [zh] 上山下乡 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上弦 [zh] 上弦 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上床 [zh] 上床 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上帝 [zh] 上帝 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上书 [zh] 上书 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上同调 [zh] 上同调 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上墳 [zh] 上墳 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上半葉 [zh] 上半葉 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上前 [zh] 上前 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上午 [zh] 上午 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2010 上去 [zh] 上去 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上報 [zh] 上報 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上古 [zh] 上古 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上司 [zh] 上司 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上台 [zh] 上台 تلفظ 0 رأی