دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/01/2010 上班 [zh] 上班 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2010 上裝 [zh] 上裝 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上衫 [zh] 上衫 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上衣 [zh] 上衣 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上街 [zh] 上街 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上声 [zh] 上声 تلفظ -2 رأی
30/01/2010 上线 [zh] 上线 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上聲 [zh] 上聲 تلفظ -1 رأی
30/01/2010 上線 [zh] 上線 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上網 [zh] 上網 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上级 [zh] 上级 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上級 [zh] 上級 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上等 [zh] 上等 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上空 [zh] 上空 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上癮 [zh] 上癮 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上当 [zh] 上当 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上瘾 [zh] 上瘾 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2010 上界 [zh] 上界 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上气不接下气 [zh] 上气不接下气 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上水 [zh] 上水 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上浮 [zh] 上浮 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上标 [zh] 上标 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上標 [zh] 上標 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上氣不接下氣 [zh] 上氣不接下氣 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上流 [zh] 上流 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 春卷 [zh] 春卷 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 絲瓜 [zh] 絲瓜 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2010 薄饼 [zh] 薄饼 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上次 [zh] 上次 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上校 [zh] 上校 تلفظ 0 رأی