دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/01/2010 中等 [zh] 中等 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中立 [zh] 中立 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中程 [zh] 中程 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中秋節 [zh] 中秋節 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中秋 [zh] 中秋 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中的 [zh] 中的 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中盘 [zh] 中盘 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中盤 [zh] 中盤 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中甸 [zh] 中甸 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中环 [zh] 中环 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中環 [zh] 中環 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中奖 [zh] 中奖 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 中獎 [zh] 中獎 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 干梅子 [zh] 干梅子 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 乾梅子 [zh] 乾梅子 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 干枯 [zh] 干枯 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 乾枯 [zh] 乾枯 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 干旱 [zh] 干旱 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 干果 [zh] 干果 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 乾杯 [zh] 乾杯 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 乾果 [zh] 乾果 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 干杯 [zh] 干杯 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 一号 [zh] 一号 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 一般见识 [zh] 一般见识 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 一般 [zh] 一般 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 一举两得 [zh] 一举两得 تلفظ -1 رأی
28/01/2010 一箭雙鵰 [zh] 一箭雙鵰 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 一笔抹煞 [zh] 一笔抹煞 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 一籌莫展 [zh] 一籌莫展 تلفظ 0 رأی
28/01/2010 一筹莫展 [zh] 一筹莫展 تلفظ 0 رأی