دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/07/2012 传递 [zh] 传递 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下午 [zh] 下午 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2010 下列 [zh] 下列 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下来 [zh] 下来 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下來 [zh] 下來 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下令 [zh] 下令 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下世 [zh] 下世 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下屬 [zh] 下屬 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下属 [zh] 下属 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 下崗 [zh] 下崗 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上邊 [zh] 上邊 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上边 [zh] 上边 تلفظ -1 رأی
30/01/2010 上颌骨 [zh] 上颌骨 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上颌 [zh] 上颌 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上頜骨 [zh] 上頜骨 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上頜 [zh] 上頜 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上限 [zh] 上限 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上陣 [zh] 上陣 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上阵 [zh] 上阵 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上面 [zh] 上面 تلفظ -1 رأی
30/01/2010 上门 [zh] 上门 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上門 [zh] 上門 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上野 [zh] 上野 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上部 [zh] 上部 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上頭 [zh] 上頭 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上头 [zh] 上头 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上饒 [zh] 上饒 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上饶 [zh] 上饶 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2010 上齒 [zh] 上齒 تلفظ 0 رأی
30/01/2010 上马 [zh] 上马 تلفظ 0 رأی