کاربر:

daShTRiCk

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های daShTRiCk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/08/2019 nota kağıdı [tr] nota kağıdı تلفظ 0 رأی
06/08/2019 Dürri [tr] Dürri تلفظ 0 رأی
06/08/2019 Düri [tr] Düri تلفظ 0 رأی
06/08/2019 Duruiz [tr] Duruiz تلفظ 0 رأی
06/08/2019 mâd [tr] mâd تلفظ 0 رأی
06/08/2019 Delaredo [tr] Delaredo تلفظ 0 رأی
06/08/2019 vurgulamalısın [tr] vurgulamalısın تلفظ 0 رأی
23/03/2019 اﻋﺪا [ota] اﻋﺪا تلفظ 0 رأی
23/03/2019 laf-ü güzaf [ota] laf-ü güzaf تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Suut [tr] Suut تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Sungun [tr] Sungun تلفظ 0 رأی
23/03/2019 sun [tr] sun تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Sülü [tr] Sülü تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Sürsoy [tr] Sürsoy تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Süngür [tr] Süngür تلفظ 0 رأی
23/03/2019 [tr] sü تلفظ 0 رأی
23/03/2019 toku [tr] toku تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Tongur [tr] Tongur تلفظ 0 رأی
23/03/2019 ince ince [tr] ince ince تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Tokyüz [tr] Tokyüz تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Tokuztuğ [tr] Tokuztuğ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Toktuğ [tr] Toktuğ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 urun [tr] urun تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Uruz [tr] Uruz تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Uruş [tr] Uruş تلفظ 0 رأی
23/03/2019 usum [tr] usum تلفظ 0 رأی
23/03/2019 usuk [tr] usuk تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Uzsoy [tr] Uzsoy تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Uytun [tr] Uytun تلفظ 0 رأی
23/03/2019 Übük [tr] Übük تلفظ 0 رأی