دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2008 sushi [sv] sushi تلفظ 0 رأی
07/11/2008 falukorv [sv] falukorv تلفظ 0 رأی
07/11/2008 teddybjörn [sv] teddybjörn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 shaman [sv] shaman تلفظ 0 رأی
07/11/2008 kvinna [sv] kvinna تلفظ 0 رأی
07/11/2008 fläskläpp [sv] fläskläpp تلفظ 0 رأی
07/11/2008 garage [sv] garage تلفظ 3 رأی
07/11/2008 helvete [sv] helvete تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 knark [sv] knark تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Galen [sv] Galen تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Gymnastik [sv] Gymnastik تلفظ 1 رأی
07/11/2008 plastikoperation [sv] plastikoperation تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Fett [sv] Fett تلفظ 0 رأی
07/11/2008 tvättmedel [sv] tvättmedel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 skvallerbytta [sv] skvallerbytta تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Systembolaget [sv] Systembolaget تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 råtta [sv] råtta تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Jan Guillou [sv] Jan Guillou تلفظ 0 رأی
07/11/2008 giftspindel [sv] giftspindel تلفظ 0 رأی
07/11/2008 krabat [sv] krabat تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Pistolen [sv] Pistolen تلفظ 0 رأی
07/11/2008 marodör [sv] marodör تلفظ 0 رأی
07/11/2008 pistolräka [sv] pistolräka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 snorkråka [sv] snorkråka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 pirat [sv] pirat تلفظ 0 رأی
07/11/2008 salamander [sv] salamander تلفظ 0 رأی
07/11/2008 margarinet [sv] margarinet تلفظ 0 رأی
07/11/2008 margarin [sv] margarin تلفظ 0 رأی
07/11/2008 cp [sv] cp تلفظ -1 رأی
07/11/2008 apa [sv] apa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ