دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2008 snacka [sv] snacka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 runka [sv] runka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 ragga [sv] ragga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Tanka [sv] Tanka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 busshållplats [sv] busshållplats تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 kantarell [sv] kantarell تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 faktiskt [sv] faktiskt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 ägglikör [sv] ägglikör تلفظ 0 رأی
07/11/2008 banan [sv] banan تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 grävling [sv] grävling تلفظ 0 رأی
07/11/2008 sopkvast [sv] sopkvast تلفظ 0 رأی
07/11/2008 karamell [sv] karamell تلفظ 0 رأی
07/11/2008 samlag [sv] samlag تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 kamomill [sv] kamomill تلفظ 0 رأی
07/11/2008 bira [sv] bira تلفظ 0 رأی
07/11/2008 disko [sv] disko تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Viagra [sv] Viagra تلفظ 0 رأی
07/11/2008 herpes [sv] herpes تلفظ 0 رأی
07/11/2008 cancer [sv] cancer تلفظ 0 رأی
07/11/2008 röka [sv] röka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 trubadur [sv] trubadur تلفظ 0 رأی
07/11/2008 fjärta [sv] fjärta تلفظ 0 رأی
07/11/2008 snögubbe [sv] snögubbe تلفظ 0 رأی
07/11/2008 judo [sv] judo تلفظ 0 رأی
07/11/2008 virus [sv] virus تلفظ 1 رأی
07/11/2008 MP3 [sv] MP3 تلفظ 0 رأی
07/11/2008 karate [sv] karate تلفظ 1 رأی
07/11/2008 sova [sv] sova تلفظ 0 رأی
07/11/2008 julmust [sv] julmust تلفظ 0 رأی
07/11/2008 ostbågar [sv] ostbågar تلفظ 0 رأی