دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2011 lamm [sv] lamm تلفظ 1 رأی
25/07/2011 yxa [sv] yxa تلفظ 1 رأی
25/07/2011 byxor [sv] byxor تلفظ -1 رأی
25/07/2011 byxa [sv] byxa تلفظ 0 رأی
25/07/2011 fluga [sv] fluga تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/07/2011 flyga [sv] flyga تلفظ 2 رأی
25/07/2011 ubåt [sv] ubåt تلفظ 0 رأی
25/07/2011 träden [sv] träden تلفظ 0 رأی
25/07/2011 träd [sv] träd تلفظ 0 رأی
25/07/2011 Borden [sv] Borden تلفظ 0 رأی
25/07/2011 bord [sv] bord تلفظ 0 رأی
25/07/2011 Öl [sv] Öl تلفظ 0 رأی
04/09/2009 original [sv] original تلفظ 1 رأی
04/09/2009 0 [sv] 0 تلفظ 0 رأی
04/09/2009 jättevarmt [sv] jättevarmt تلفظ -1 رأی
04/09/2009 verkligen [sv] verkligen تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/09/2009 svin [sv] svin تلفظ 2 رأی
04/09/2009 kärlek [sv] kärlek تلفظ 1 رأی
23/02/2009 kvart [sv] kvart تلفظ 0 رأی
07/11/2008 smeka [sv] smeka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 käka [sv] käka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 radio [sv] radio تلفظ 0 رأی
07/11/2008 grävaren [sv] grävaren تلفظ -1 رأی
07/11/2008 softa [sv] softa تلفظ 0 رأی
07/11/2008 haja [sv] haja تلفظ 0 رأی
07/11/2008 kex [sv] kex تلفظ 0 رأی
07/11/2008 miniboss [sv] miniboss تلفظ 0 رأی
07/11/2008 gammelfarfar [sv] gammelfarfar تلفظ 0 رأی
07/11/2008 dinosaurie [sv] dinosaurie تلفظ 0 رأی
07/11/2008 tjacka [sv] tjacka تلفظ 0 رأی